Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, („Rozporządzenie” lub „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel serwisu:

  Młodnik Marta Dobrosielska-Misztela, ul Senatorska 21/23, 93-192 Łódź,

  NIP 7272508489, REGON 388832091, [dalej „Administrator”]. – właściciel serwisu Dane kontaktowe: Młodnik Marta Dobrosielska-Misztela, ul Senatorska 21/23, 93-192 Łódź, adres poczty elektronicznej info@mlodnik.com, telefon 780 163 165.

 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@mlodnik.com

 3. W czasie korzystania z serwisu należącego do Młodnik – Marta Dobrosielska-Misztela zostaniesz poproszony do podanie niektórych swoich danych osobowych (takich jak imię, nazwisko dziecka oraz jego opiekuna, wiek dziecka, dane do kontaktu z opiekunem: adres email, numer telefonu, adres zamieszkania) poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

 4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji usług: prezentacji naszej oferty, obsługi zapytań przez formularz, obsługi newslettera, zawarcia i wykonania umowy dotyczącej prowadzenia warsztatów i zajęć dla dzieci, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych (w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być:
  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. prawnie uzasadniony interes Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – wskazane w ar t. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.

 8. Przekazane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane przez podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora i z którymi Administrator zawiera stosowne umowy o przetwarzaniu danych osobowych. Są to podmioty profesjonalnie zajmujące się hostingiem danych oraz inni dostawcy usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu serwisu.

 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie – przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów tj. przez okres przedawnienia roszczeń. (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej termin przedawnienia wynosi 6 lat) . W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przetwarzanie odbywa się tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej termin przedawnienia wynosi 6 lat.

 10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację, złożenie zamówienia, korespondencję. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO

 13. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Patrz: > Polityka plików cookies.

 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
Miejska Osada Rozrywki i Edukacji

Młodnik to my, to miejsce gdzie dzieci mogą wzrastać, rozwijać się i zdrowo konkurować o dostęp do wiedzy i zabawy.